პოსტერის ნიმუში

პოსტერის გაიდლაინი / Poster guidelines

პოსტერის ფორმატი

 1. ზომა მინიმუმ 80X100, ფართოფორმატიანი მაღალი რეზოლუციის.
 2. პოსტერი უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას
  2.1. სათაური (პოსტერის სათაურის ფონტის ზომა, სიმაღლეში უნდა იყოს მინიმუმ 2.5 სმ)
  2.2. სახელი, ფაკულტეტი და ჯგუფი, ასევე უნივერსიტეტი/კვლევითი ცენტრი რომელსაც წარმოადგენს პოსტერის ავტორი- პრეზენტატორების (ავტორების სახელები სათაურის ქვეშ უნდა ეწეროს, უფრო მცირე ზომის ფონტით, ვიდრე სათაურია)
  2.3. პოსტერი უნდა შეიცავდეს მინიმუმ 300-400 სიტყვას, რომელშიც მოიაზრება
     2.3.1. შესავალი/აქტუალობა
     2.3.2.      საგნის მიზანი (კვლევის მიზანი)
     2.3.3.      მეთოდები და მასალები
     2.3.4.      შედეგები
     2.3.5.      დასკვნა
  2.4. სურათები, დიაგრამები, ცხრილები (შესაბიმისი მცირე ზომის ახსნა/განმარტებით)
  2.5. გამოყენებული მასალები, სტატიები, პუბლიკაციები.

მაგ.: Mason P. Central mechanisms of pain modulation. Current Opinion in Neurobiology. 1999, 9:436–441)
          2.6. განმეორებით სახელი, გვარი, საკონტაქტო ინფორმაცია, უნივერსიტეტი, თარიღი.

სავარაუდო ნიმუში 1

 

1. Size: 80 x 100 2. Poster must include the following information:

2.1. Title (the lettering of the poster heading should be at least 2.5 cm high).

2.2. Name, faculty and group of the presenters (written just below the title of the poster, with a smaller letters)

2.3. Text should include following information (300-400 words):

2.3.1. Background/Introduction

2.3.2. Aim of study

2.3.3. Discussion/Result

2.3.4. Conclusions/Onwards

2.4. Pictures, charts, tables relevant to the topic (with short descriptions)

2.5. References (3-5 recent publications with indication of name of the article, author, journal, year, pages Ex: Mason P. Central mechanisms of pain modulation. Current Opinion in Neurobiology. 1999, 9:436–441)

2.6. Contact Information

სავარაუდო ნიმუში 2

 
კონფერენციები

Created By Lemons