ექსპერიმენტული კვლევითი ნაშრომის სტრუქტურა

ექსპერიმენტული კვლევითი ნაშრომის სტრუქტურა

სათაური

 • სათაურმა უნდა ასახოს კვლევის საგანი
 • სათაური ზუსტად უნდა ასახავდეს ნაშრომის ფოკუსს (არც ზედმეტად ფართო უნდა იყოს, არც ზედმეტად ვიწრო)
 • სათაური თვითამხსნელი უნდა იყოს მოცემული სფეროს სპეციალისტებისათვის

აბსტრაქტი

კვლევითი ნაშრომის აბსტრაქტი შედგება ერთი პარაგრაფისაგან, რომელშიც 4-10 წინადადებაა. არსებობს ორი სახის აბსტრაქტი: I კონცენტრირებას ახდენს მიღებულ შედეგებსა და მათგან გამომდინარე დასკვნებზე; II კი ახდენს ნაშრომის 4 ძირითადი ნაწილის (შესავალი, მეთოდები, შედეგები, დისკუსია) თითო-თითო წინადადებით შეჯამებას. 

შესავალი

შესავლის მიზანია საკვლევი სივრცის შექმნა და მკითხველების მოპოვება. ის სამი ძირითადი საფეხურისაგან შედგება: 

1. საკვლევი სივრცის შექმნა

 • პრობლემის აქტუალობის ჩვენებით (სავალდებულო)
 • მოცემულ სფეროში უკვე არსებული გამოკვლევების განხილვით (სავალდებულო

2. კონტექსტის შექმნა

 • წინა გამოკვლევების საფუძველზე ყურადღების მიღმა დარჩენილი საკითხების მითითებით და არსებული ცოდნის შევსების მცდელობით (სავალდებულო)

3. კონტექსტის ათვისება

 • გამოკვლევის მიზნისა და ხასიათის მითითებით (სავალდებულო)
 • ძირითადი დასკვნების წარმოდგენით (არჩევითი)
 • ნაშრომის სტრუქტურის გადმოცემით (არჩევითი)

მეთოდები

მეცნიერებებში მეთოდების სექცია შემდეგი თავისებურებებით ხასიათდება:

 • დეტალურადაა გადმოცემული ყველა პროცედურა
 • არ ხდება არსებული კვლევების განხილვა
 • მოიცავს დასაბუთებებს, ახსნა-განმარტებებსა და მაგალითებს
 • ტერმინოლოგია ხშირად მეორდება

შედეგები

 • მეთოდოლოგიის დასაბუთება
 • შედეგების ინტერპრეტაცია
 • არსებულ გამოკვლევებთან თანხმობის დადგენა
 • კომენტარი მიღებულმონაცემებთან დაკავშირებით
 • ინტერპრეტაციის პროცესში სირთულეების ჩვენება

დისკუსია / დასკვნა

დასკვნა სამი ძირითადი საფეხურისაგან შედგება:

 • საკვლევი სივრცის გამთლიანება (სავალდებულო)
 • მოცემული გამოკვლევის შეზღუდვების ჩვენება (არჩევითი, თუმცა გავრცელებული)
 • მომავალი კვლევისათვის მნიშვნელოვანი საკითხების მითითება (არჩევითი და გავრცელებული მხოლოდ ზოგიერთ სფეროში) ბიბლიოგრაფია
კონფერენციები

Created By Lemons