საბიბლიოთეკო კვლევითი ნაშრომის სტრუქტურა

საბიბლიოთეკო კვლევითი ნაშრომის სტრუქტურა

საკვლევი საკითხის მოძებნა და დაკონკრეტება

 • მოძებნეთ საკითხი, რომელიც რეალურად გაინტერესებთ
 • აღწერეთ ის გზა, რომელიც გაიარეთ ამ საკითხის ძიებისას
 • ესაუბრეთ ხელმძღვანელსა და ჯგუფელებს თქვენს მიერ არჩეული საკითხის შესახებ
 • ჩამოაყალიბეთ თქვენი საკითხი შეკითხვის სახით, რომელსაც უნდა უპასუხოთ, ან პრობლემის სახით, რომელიც უნდა გადაჭრათ

წყაროების მოძიება, არჩევა და კითხვა

დაგჭირდებათ შემდეგი ტიპის წყაროების მოძიება:

 • ბარათის კატალოგები, პერიოდულ გამოცემათა ინდექსები, ბიბლიოგრაფიები;
 • პირველადი და მეორადი წყაროები;
 • ჟურნალები, წიგნები, ენციკლოპედიები, ინტერნეტის მასალა.

ინფორმაციის დაჯგუფება და დოკუმენტირება

შემდეგი სისტემები დაგეხმარებათ იყოთ ორგანიზებულნი:

 • ბიბლიოგრაფიულ ბარათებზე წყაროების მითითების სისტემა;
 • შედარებითი მნიშვნელობის მიხედვით მასალის მითითების სისტემა;
 • ინფორმაციის ჩანიშვნის სისტემა;

ნაშრომის გეგმის შედგენა

ამაში შემდეგი შეკითხვები დაგეხმარებათ:

 • რა საკითხს განვიხილავ?
 • რატომაა ის მნიშვნელოვანი?
 • რა საფუძველმდებარე ინფორმაცია მჭირდება?
 • რა არის ჩემი თეზისი (ძირითადი პოზიცია)?
 • რა სტრუქტურული გეგმა გამოხატავს საუკეთესოდ ჩემს მიზანს?

ნაშრომის შესავალი

 • წარმოადგინეთ შესაბამისი საფუძველმდებარე თუ კონტექსტუალური მასალა
 • განსაზღვრეთ საჭირო ცნებები და ტერმინები
 • ახსენით ნაშრომის ძირითადი მიზანი
 • წარმოადგინეთ თქვენი სტრუქტურული გეგმა

ნაშრომის ძირითადი ნაწილი

 • იხელმძღვანელეთ თქვენი სტრუქტურული გეგმით
 • ააგეთ თქვენი ნაშრომი საკითხების მიხედვით (და არა მასალის მიხედვით)
 • შეაჯამეთ, გააანალიზეთ, ახსენით და შეაფასეთ წყაროები (და არა უბრალოდ მოყევით მათი შინაარსი)
 • იმოძრავეთ ზოგადიდან კერძოსაკენ და კვლავ ზოგადისაკენ

ნაშრომის დასკვნა

 • თუ თქვენი არგუმენტი კომპლექსურია, საჭირო იქნება მკითხველისათვის მისი შეჯამება
 • თუ ნაშრომის დასკვნით ნაწილამდე არ აგიხსნიათ თქვენი დასკვნების მნიშვნელობა, აუცილებლად გააკეთეთ ეს ახლა
 • იმოძრავეთ დეტალურიდან ზოგადისაკენ, რაც დააბრუნებს საკითხს შესავალში წარმოდგენილ კონტექსტში
 • შემოგვთავაზეთ, თუ მოცემული საკითხის რა მხარეები ითხოვს შემდგომ კვლევას

შესწორება და ნაშრომის საბოლოო ვერსია

 • შეამოწმეთ ნაშრომის მთლიანი სტრუქტურა: შესავლის ლოგიკური მდინარება, ძირითად ნაწილში ანალიზისა და შეფასების სიღრმე, დასკვნის ეფექტურობა
 • პარაგრაფის დონეზე შეამოწმეთ: ძირითადი მტკიცებულება, მისი მხარდამჭერი დეტალის ლოგიკურობა, პარაგრაფის თანმიმდევრულობა და ჰარმონიულობა
 • წინადადების დონეზე შეამოწმეთ: წინადადების სტრუქტურა, სიტყვების არჩევა, პუნქტუაცია
 • წყაროების დოკუმენტირება: არჩეული სისტემის თანმიმდევრული გამოყენება, ყველა მასალის მითითება, რაც არ განიხილება საყოველთაოდ აღიარებულ ჭეშმარიტებად, სქოლიოების შესაბამისი გამოყენება

[Planning a Researcg Paper. (2006). The Writing Center. University of Wisconsin-Madison. Retrieved 17 Jane, 2006, from http:/www.wiscedu/writing/Handbook/ PlaneResearchPaper.html.]
კონფერენციები

Created By Lemons