საბიბლიოთეკო კვლევითი ნაშრომი

საბიბლიოთეკო კვლევითი ნაშრომის შექმნისას, სტუდენტმა შემდეგი საფეხურები უნდა გაიაროს მითითებული თანმიმდევრობით:

 • საკვლევი პრობლემის დასმა;
 • საკვლევი თეზისის ჩამოყალიბება;
 • წყაროების მოძიება;
 • წყაროების შეფასება;
 • წყაროებიდან ინფორმაციის მონიშვნა, ამოღება;
 • ციტატებზე მუშაობა;
 • პერიფრაზირება და შეჯამება;
 • ნაშრომის პირველი ვერსის შექმნა;
 • ბიბლიოგრაფიის მითითება;
 • ნაშრომის საბოლოო ვერსიის შექმნა.

საკვლევი პრობლემის დასმისას, სტუდენტმა უნდა გაითვალისწინოს შემდეგი:

 • საკითხი აუცილებლად აქტუალური და საინტერესო უნდა იყოს, წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეუძლებელი იქნება მკითხველის დაინტერესება და მისი დარწმუნება იმაში, რომ ღირს დროის დახარჯვა ამ ნაშრომის წაკითხვისას;
 • საკითხი აუცილებლად შემოწმებადი უნდა იყოს, ანუ სხვა მკვლევარს, სურვილის შემთხვევაში, უნდა შეეძლოს თქვენი მონაცემების გადამოწმება, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ისინი არასანდოდ ჩაითვლება;
 • საკითხი არ უნდა იყოს ზედმეტად ფართო, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ვერ შეძლებთ სათანადო თეზისის ჩამოყალიბებასა და წარმატებით მხარდაჭერას;
 • საკითხი არ უნდა იყოს ზედმეტად ვიწრო, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ვერ მოიძიებთ საკმარის მასალას მის დასასაბუთებლად;
 • საკითხი არ უნდა იყოს ზედმეტად ტექნიკური ანუ მოითხოვდეს სპეციალურ ცოდნას, რომელიც არ გაგაჩნიათ;
 • საკითხი არ უნდა იყოს ზედმეტად ორდინალური, რომლის შესახებაც ყველამ იცის და ამიტომ მკითხველისთვის მოსაწყენად ჟღერს;
 • საკითხი არ უნდა იყოს ზედმეტად წინააღმდეგობრივი, რადგან ამ შემთხვევაში, გაგიჭირდებათ მისი დასაბუთება.

[Steps in Writing a Research Paper. Retrieved 22 May, 2005 fromhttp://www.esc.edu/htmlpages/writerold/ menue.htm].
კონფერენციები

Created By Lemons