ციტირება და პერიფრაზირება

ციტირება და პერიფრაზირება

ციტირება ერთი ადამიანის მიერ საკუთარ ნაშრომში ნების ციტირება მიერი სხვა ადამიანის სიტყვებისგამოყენებას ნიშნავს. ციტირების დროს აუცილებელია სხვისი ნაშრომიდან ამოღებული ტექსტისბრჭყალებში ჩასმა და სათანადო წესების დაცვით ტექსტის წყაროს მითითება.

პერიფრაზი ერთი ადამიანის მიერ საკუთარ ნაშრომში ნები პერიფრაზი სმიერი სხვა ადამიანის მოსაზრებებისსაკუთარი სიტყვებით გადმოცემას ნიშნავს. სწორედ ამ ხერხს იყენებენ ადამიანიები ყველაზე ხშირადთავიანთ ნაშრომებში უკვე გამოქვეყნებული მასალების გამოყენებისას (Writing Tutorial Services, IndianaUniversity, 2004).

პერიფრაზი მხოლოდ სიტყვების გადანაცვლებას არ ნიშნავს. სხვათა ნაშრომის შეჯამება დაპერიფრაზი ხშირად ორიგინალური ტექსტის ავტორის ნააზრევის ხელახალ გააზრებას, საკუთარიკულტურისა და სამეტყველო ენის თავისებურებების გათვალისწინებასა და ლექსიკურ მარაგთანმორგებას გულისხმობს (Campbell, 2007. აბზ. 3).

მიუხედავად იმისა, რომ პერიფრაზის დროს საკუთარ სიტყვებს იყენებთ, მაინც აუცილებელიაინფორმაციის წყაროს ზუსტად მითითება, რადგან იდეა, აზრი, ძირითადი ინფორმაცია თქვენ არგეკუთვნით (Writing Tutorial Services, Indiana University, 2004). 
კონფერენციები

Created By Lemons